header01

Laatst bijgewerkt op 19 april 2019


Clubtrainingen

 

Om uw tennisspel te verbeteren en uw spelplezier te vergroten kunt u bij LTC Uden tennisles nemen. Heeft u nog geen enkele ervaring met het tennisspel, dan bestaat ook de mogelijkheid u de kennis en vaardigheid aan te leren. De tennislessen van LTC Uden worden verzorgd door tennisorganisatie De Jager Tennis. Onder leiding van Remi de Jager staan getalenteerde en gekwalificeerde trainers tot uw dienst

 

In 16 lessen van 1 uur per week worden de fijne kneepjes van het tennisspel aangeleerd. Voor deelname aan de tennislessen is het lidmaatschap van LTC Uden verplicht gesteld. U kunt inschrijven door online invulling van het aanvraagformulier tennislessen, welke u vervolgens doorstuurt naar LTC Uden. De vraag naar deze lessen is groot en er kan een wachtlijst ontstaan.

 

Let op!! Indien u het lidmaatschap niet eerder wenst in te laten gaan moet u toch gelijk met de inschrijving voor tennislessen ook het formulier Inschrijving lidmaatschap invullen. Hierop kunt u dan aangeven dat het lidmaatschap niet eerder dan bij ingang van de lessen moet ingaan.

 

Voorwaarden waaronder tennisles kan worden gevolgd bij LTC Uden

1.  Betaling uitsluitend mogelijk door middel van een door u af te geven machtiging tot automatische incasso van het lesgeld.

2.  Lestijden en lesperiode alsmede de groepssamenstelling worden door de trainer vastgesteld.

3.  Door uw inschrijving verplicht u zich tot afname van het aangegeven aantal lessen binnen de afgesproken lesperiode. Deze verplichting vangt aan op het moment dat de inschrijver en de trainer de duur en de aanvang van de lessen zijn overeengekomen, maar uiterlijk bij aanvang van de eerste les.

4.  De tennislessen worden uitsluitend gegeven op de tennisbanen van LTC Uden.

5.  De trainer neemt, op basis van de weersomstandigheden, een beslissing met betrekking tot de voortgang van de les. Uitgevallen lessen worden in overleg met de trainer op een ander tijdstip ingehaald. Is de trainer ziek, dan wordt de les altijd ingehaald. Lesuitval door weersomstandigheden worden ingehaald wanneer er ruimte is in de 2 ingeplande uitloopweken. Deze lessen worden niet ingehaald in de zomervakantie of wanneer de nieuwe cyclus gestart is.

6.  Bij verhindering van de trainer zal deze u hiervan vooraf telefonisch, via www.ltcuden.nl, op de hoogte brengen. Deze lessen worden volledig ingehaald. Indien u zelf verhinderd bent, ongeacht de reden, hebt u géén recht om deze les ingehaald te krijgen, evenmin zal deze les op een andere wijze verrekend worden. Uitzondering hierop vormt de situatie zoals beschreven onder punt 7.

7.  In geval van ziekte of blessure zijn de eerste 4 weken waarin geen training kan worden gevolgd voor eigen risico. Gedurende deze periode geldt geen recht op inhalen van lessen. Duurt de ziekte of blessure langer dan deze periode dan kan de Technische Commissie besluiten om over te gaan tot restitutie van lesgelden of de mogelijkheid bieden om de resterende lessen op een ander tijdstip alsnog te volgen. Hiertoe dient door de leerling een schriftelijk verzoek, vergezeld van een doktersverklaring, te worden ingediend bij de Technische Commissie, die daarop zo snel mogelijk uitsluitsel zal geven. Let wel, de eerste 4 weken zijn te allen tijde voor risico van de leerling.

8.  Uitsluitend volledig ingevulde online inschrijvingsformulieren worden in behandeling genomen.    

Technische Commissie LTC Uden

Tariefsaanpassingen

In verband met de aanpassing van het lage BTW-tarief van 6% naar 9% zijn de kosten van de trainingen gestegen. Onderstaande tarieven zijn vooralsnog verhoogd met deze BTW-aanpassing en worden vervolgens afgerond op hele bedragen.

Deze tarievenlijst zal zo spoedig mogelijk worden geactualiseerd met de mogelijkheden en tarieven voor het seizoen 2019-2020.

2018-clubtrainingen-juniorensenioren-f4851

TENNISTRAINING LTC UDEN

Hierbij doe ik een inschrijving voor deelname aan de tennistrainingen bij LTC Uden.

Ik verklaar op de hoogte te zijn van de bepalingen waaronder tennistrainingen kunnen worden gevolgd.

Let op! * verplicht invulveld.

Gegevens deelnemer.

Het lidmaatschap is verplicht gesteld voor deelname aan deze trainingen. Indien "Nee", dan ook inschrijving lidmaatschap online versturen via Lidmaatschap/Lid worden. Desgewenst kunt u op de online inschrijving voor het lidmaatschap vermelden dat lidmaatschap moet ingaan bij aanvang van de trainingen.

Voor uw en ons spelplezier, alsmede voor uw eigen tennisvorderingen, is het absoluut noodzakelijk onderstaande speelsterkte correct in te vullen.

 ==========================================================================================

Gegevens inschrijver ouder(s) of verzorgers(s) van deelnemer. Verplicht in te vullen voor deelnemers jonger dan 18 jaar.

“Zijn er bijzonderheden van fysieke of psychische aarde die van belang kunnen zijn bij het indelen van uw kind in een trainingsgroep?”

“Zo ja, welke bijzonderheden?”.

“Stelt u het op prijs dat wij in verband hiermee contact met u opnemen?”.

============================================================================================

Inschrijver geeft door zijn/haar inschrijving een machtiging af voor automatisch incasso van de verschuldigde deelnamekosten ten laste van bankrekening,

De mogelijkheid tot betaling in 4 achtereenvolgende gelijke maandtermijnen wordt geboden. Wenst u hiervan gebruik te maken? De kostenopslag hiervoor bedraagt eenmalig per factuur € 1,25 bij facturering via Email en € 5,00 bij facturering via gewone post.

===========================================================================================

PAKKET KEUZE CLUBTRAININGEN EN LESSEN 

Let op! Als u clubtraining wil volgen kies dan hier een Pakketnummer en het aantal trainingen per week. Wilt u selectietraining volgen kies hier dan niets en ga naar Pakketkeuze selectietrainingen.

===========================================================================================

PAKKET KEUZE SELECTIETRAININGEN

Let op! Als u selectietraining wil volgen kies dan hier een Pakketnummer en het aantal trainingen per week. Heeft u al gezozen voor clubtraining kies hier dan niets.

============================================================================================

Overige mededelingen