header01

Laatst bijgewerkt op 19 april 2019


Tariefsaanpassingen

In verband met de aanpassing van het lage BTW-tarief van 6% naar 9% zijn de kosten van de trainingen gestegen. Onderstaande tarieven zijn vooralsnog verhoogd met deze BTW-aanpassing en worden vervolgens afgerond op hele bedragen.

Deze tarievenlijst zal zo spoedig mogelijk worden geactualiseerd met de mogelijkheden en tarieven voor het seizoen 2019-2020.

2018-selectietraining-e30c8

Eisen waaraan een selectiespeler geacht wordt te voldoen

Deelname aan de selectie van LTC Uden gebeurt op uitnodiging van de Technische Commissie. In overleg met het trainersteam wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld wie in het komende seizoen deel zal uitmaken van deze selectie.

 

Concreet komt het erop neer dat LTC Uden een deel van de trainingskosten en een deel van de kosten van de selectiekleding voor haar rekening neemt. Uiteraard zijn er een aantal voorwaarden waaraan een selectielid dient te voldoen om in aanmerking te komen voor deze tegemoetkoming. Die voorwaarden zijn hieronder genoemd. Bij het niet nakomen van de voorwaarden behoudt LTC Uden zich het recht voor om de verstrekte subsidie terug te vorderen.

  • Deelname aan training bij LTC Uden.  Aanwezigheid van 85% wordt zonder meer verwacht. De trainer ziet hierop toe.
  • Deelname aan de KNLTB competitie. Men wordt geacht aanwezig te zijn op 7 competitiedagen incluis een eventuele inhaaldag.
  • Deelname aan de volgende activiteiten: - clubkampioenschappen - open toernooi van LTC Uden, op dit moment het 22Q11 toernooi
  • Deelname aan minimaal 3 externe toernooien
  • Het dragen van club/sponsorkleding tijdens competitiewedstrijden en toernooien.
  • Van elk selectielid wordt verwacht dat hij of zij indien nodig één keer per jaar beschikbaar is voor een clubactiviteit, dit nader te bepalen door de trainer en de TC.

 

Vanzelfsprekend kun je voor vragen of opmerkingen over het hierboven genoemde kun je terecht bij de Technische Commissie (ct.[antispam].@ltcuden.nl).

 

Technische Commissie.

 

TENNISTRAINING LTC UDEN

Hierbij doe ik een inschrijving voor deelname aan de tennistrainingen bij LTC Uden.

Ik verklaar op de hoogte te zijn van de bepalingen waaronder tennistrainingen kunnen worden gevolgd.

Let op! * verplicht invulveld.

Gegevens deelnemer.

Het lidmaatschap is verplicht gesteld voor deelname aan deze trainingen. Indien "Nee", dan ook inschrijving lidmaatschap online versturen via Lidmaatschap/Lid worden. Desgewenst kunt u op de online inschrijving voor het lidmaatschap vermelden dat lidmaatschap moet ingaan bij aanvang van de trainingen.

Voor uw en ons spelplezier, alsmede voor uw eigen tennisvorderingen, is het absoluut noodzakelijk onderstaande speelsterkte correct in te vullen.

 ==========================================================================================

Gegevens inschrijver ouder(s) of verzorgers(s) van deelnemer. Verplicht in te vullen voor deelnemers jonger dan 18 jaar.

“Zijn er bijzonderheden van fysieke of psychische aarde die van belang kunnen zijn bij het indelen van uw kind in een trainingsgroep?”

“Zo ja, welke bijzonderheden?”.

“Stelt u het op prijs dat wij in verband hiermee contact met u opnemen?”.

============================================================================================

Inschrijver geeft door zijn/haar inschrijving een machtiging af voor automatisch incasso van de verschuldigde deelnamekosten ten laste van bankrekening,

De mogelijkheid tot betaling in 4 achtereenvolgende gelijke maandtermijnen wordt geboden. Wenst u hiervan gebruik te maken? De kostenopslag hiervoor bedraagt eenmalig per factuur € 1,25 bij facturering via Email en € 5,00 bij facturering via gewone post.

===========================================================================================

PAKKET KEUZE CLUBTRAININGEN EN LESSEN 

Let op! Als u clubtraining wil volgen kies dan hier een Pakketnummer en het aantal trainingen per week. Wilt u selectietraining volgen kies hier dan niets en ga naar Pakketkeuze selectietrainingen.

===========================================================================================

PAKKET KEUZE SELECTIETRAININGEN

Let op! Als u selectietraining wil volgen kies dan hier een Pakketnummer en het aantal trainingen per week. Heeft u al gezozen voor clubtraining kies hier dan niets.

============================================================================================

Overige mededelingen